Algemene verkoopsvoorwaarden

Crosslink Building Supplies maakt deel uit van Isowill NV.

 1. Al onze bestellingen, leveringen en verkopen gebeuren onder de toepassing van de volgende voorwaarden, welke voorwaarden altijd primeren op die van de klant. 
 2. Een bestelling is slechts geldig indien schriftelijk door de NV Isowill bevestigd. Elke bestelling impliceert dat de koper kennis heeft van de factuurvoorwaarden van de NV lsowill en hiermede uitdrukkelijk instemt. 
 3. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt de NV lsowill zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 4. De leveringstermijnen en leveringsuren zijn slechts indicatief en vertraging in levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
 5. Wanneer de NV lsowill ten gevolge van overmacht, staking, lock-out e.d.m., niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is. 
 6. De NV lsowill behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, concordaat, kennelijk onvermogen alsook bij het om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper. 
 7. Bij annulatie van een bestelling binnen de week na de datum van de bestelling, is de koper ten titel van onherleidbare en definitieve schadevergoeding een bedrag verschuldigd van 20% van het factuurbedrag van de bestelde goederen en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bij annulatie meer dan een week na de datum van bestelling is de koper gehouden de totaliteit van het factuurbedrag van de bestelde goederen te betalen. 
 8. De vrijwaringsplicht van de NV lsowill met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van de leveranciers van de NV lsowill met betrekking tot deze goederen. 
 9. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten zijn, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper. 
 10. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de koper. 
 11. Klachten betreffende de levering en elk protest dienen te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum.
 12. De facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de NV lsowill.
 13. Bij niet betaling van de facturen is er een intrest verschuldigd van 10% per jaar op het nog te betalen factuurbedrag vanaf de datum van de factuur tot de dag der algehele betaling. 
 14. Bij niet betaling van de factuur wordt het factuurbedrag eveneens verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag.
 15. Intresten en forfaitair schadebeding zijn verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
 16. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de NV lsowill.
 17. De toegankelijkheid van de werf, de doorrijhoogte en werkhoogte, voldoende bodemverharding en alsmede de staat van de ondergrond vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de koper. De werken en het afzetten der goederen wordt uitgevoerd onder de uitsluitende leiding, gezag en toezicht en volgens de uitdrukkelijke instructies van de koper die hieronder volledig verantwoordelijk is. Schade toegebracht aan welkdanige zaken of personen zijn ten laste van de koper. De koper verbindt er zich toe om desgevallend de verkoper te vrijwaren opzichtens van alle eventuele derden. 
 18. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Turnhout bevoegd en is enkel het Belgisch recht toepasselijk.

Alle gegevens vermeld in deze catalogus werden verzameld bij de fabrikant en heropgemaakt, ondanks de zorgvuldige controle kunnen er fouten vermeld staan, waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden. Alle gegevens worden U verschaft onder het principe “As-is”. Alle merknamen, teksten, foto’s,schetsen en bestekbeschrijvingen e.d. behoren aan hun rechtmatige eigenaars.